Regulamin serwisu

 

Załącznik do Zarządzenia                nr 85 /2023 Wójta Gminy Rudnik z dnia 18 sierpnia 2023r.

REGULAMIN PORTALU INTERESANTA GMINY RUDNIK

§ 1. Portal Interesanta jest serwisem internetowym Gminy Rudnik dostępnym pod adresem https://rudnik.gmina.ejst.pl, który zapewnia elektroniczny dostęp do informacji o zobowiązaniach Klienta w stosunku do Gminy Rudnik oraz umożliwia zapłatę tych zobowiązań.

Użyte w niniejszym regulaminie słowa oznaczają:

Profil zaufany – bezpłatne narzędzie do potwierdzania tożsamości w internecie oraz składania podpisu zaufanego;

ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej;

Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

Gmina Rudnik– Gmina Rudnik;

Portal Interesanta - Portal Interesanta udostępniony przez Gminę Rudnik Klientowi jako jeden ze sposobów uzyskania informacji o jego zobowiązaniach oraz umożliwiająca uregulowanie posiadanych zobowiązań;

Serwis - internetowy serwis usługowy pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Klientem i Gminą Rudnik;

Urząd - Urząd Gminy w Rudniku , Rudnik 71, 22-330 Rudnik;

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Właściciel Serwisu – Mikrobit Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie przy ul. Zana 39, 20-601 Lublin, NIP 7120154956;

Zobowiązania - należności wobec Gminy Rudnik uwidocznione na koncie Klienta;

Płatności - zobowiązania identyfikowane na podstawie nr transakcji generowanego przez serwis. Płatności może dokonywać Klient.

§ 2. Korzystanie z Portalu Interesanta jest w pełni dobrowolne.

Warunkiem korzystania z Portalu Interesanta jest założenie indywidualnego konta i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

Aby założyć konto w Portalu Interesanta i korzystać z dostępnych funkcjonalności Klient akceptuje niniejszy Regulamin, którego treść jest stale dostępna na platformie oraz wyraża zgodę na korzystanie z funkcjonalności platformy.

W każdym momencie Klient ma prawo do wycofania swojej zgody na korzystanie z aplikacji. Zgodę można wycofać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Portalu Interesanta. W takiej sytuacji nastąpi blokada dostępu do serwisu.

Klient zobowiązany jest do nieujawniania parametrów logowania osobom nieupoważnionym.

Gmina Rudnik nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia parametrów logowania osobom nieupoważnionym.

Rodzaje zobowiązań możliwe do uregulowania za pomocą Portalu Interesanta wskazane są na stronie głównej.

Informacje o zobowiązaniach mogą nie być widoczne do czasu zakończenia postępowań przed organem odwoławczym i sądami.

Zasady korzystania z Profilu zaufanego dostępne są pod adresem https://pz.gov.pl         

§ 3. Za pośrednictwem Portalu Interesanta Klient może dokonać zapłaty dowolnego zobowiązania wykazanego w tymże portalu do wysokości uwidocznionej na koncie Klienta.

Zobowiązania uwidocznione w Portalu Interesanta na koncie Klienta mają wyłącznie charakter informacyjny. Niezgodność informacji o zobowiązaniach, w szczególności o kwocie zobowiązania i terminie jego zapłaty, w stosunku do danych o zobowiązaniach Klienta ustalonych na podstawie obowiązujących przepisów (np. w formie decyzji podatkowej), można zgłosić poprzez jeden z kanałów uzyskiwania informacji dostępnych w Portalu Interesanta w menu Komunikacja / Kontakt z urzędnikiem.

Zgłoszenie niezgodności informacji o zobowiązaniach uwidocznionych w Portalu Interesanta nie jest równoznaczne z wniesieniem jakiegokolwiek środka zaskarżenia w ramach stosownych procedur toczących się w przedmiocie danego zobowiązania, w szczególności nie stanowi odwołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

§ 4. Każda płatność inicjowana w Serwisie przez Klienta otrzymuje niepowtarzalny numer transakcji. Numer należy zachować dla celów kontroli stanu tej płatności oraz reklamacji płatności.

§ 5. Na dokonanie płatności w Serwisie Klient otrzymuje 60 minut.

Jeżeli w czasie wskazanym w ust. 1 Serwis nie otrzyma potwierdzenia wykonania płatności, informuje Klienta o przekroczonym okresie oczekiwania na potwierdzenie, a Gminie Rudnik zostanie przekazana informacja o błędnej płatności.

Każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych Gminy Rudnik jest dedykowana na realizację wyłącznie tej transakcji, której numer został wprowadzony jako tytuł wpłaty. W przypadku podania w tytule przelewu błędnego numeru transakcji, Gmina Rudnik dekretuje wpłaty na istniejące zobowiązania.

§ 6. Płatności z wykorzystaniem Serwisu można dokonywać przy pomocy:

Kart płatniczych lub portfela elektronicznego,

Przelewu bankowego.

W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym Klient obowiązany jest zaakceptować i oświadczyć, że dokonany przelew jest ostateczny i wiążący.

§ 7. Datą zapłaty zobowiązań podatkowych jest dzień obciążenia rachunku bankowego Klienta lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej lub rachunku płatniczego Klienta w instytucji płatniczej, w małej instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu a w przypadku zapłaty za pomocą instrumentu płatniczego innego niż polecenie przelewu dzień potwierdzenia autoryzacji transakcji płatniczej, o której mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych.

W przypadku polecenia przelewu z rachunku bankowego Klienta w banku, instytucji kredytowej lub rachunku płatniczego Klienta w unijnej instytucji płatniczej w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych lub unijnej instytucji pieniądza elektronicznego, niemających siedziby lub oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za termin zapłaty podatku uważa się dzień złożenia zlecenia płatniczego przez Klienta, jeżeli wpłacana kwota zostanie uznana na rachunku bankowym Gminy Rudnik nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia. W razie przekroczenia tego terminu za termin zapłaty uważa się dzień uznania kwoty na rachunku bankowym Gminy Rudnik.

Datą zapłaty zobowiązań cywilnoprawnych jest dzień uznania rachunku Gminy Rudnik.
Jeżeli na Kliencie ciążą koszty doręczenia upomnienia, dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów.

Dokonując zapłaty zobowiązania poprzez Portal Interesanta Klient ponosi koszty na wykonanie przelewu w wysokości 0,59 zł.

§ 8. Pośrednictwo Serwisu w przekazywaniu płatności poprzez konta Serwisu nie upoważnia Klientów do dochodzenia odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na kontach Serwisu.

§ 9. Portal Interesanta używa plików cookies w celu ułatwienia użytkownikowi korzystania z serwisu oraz dla celów statystycznych.

Brak blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich używanie przez Portal Interesanta i Serwis oraz ich zapisywanie w pamięci urządzenia stosowanego przy korzystaniu z Portalu Interesanta i Serwisu.

Zablokowanie plików cookies nie uniemożliwia korzystania z Portalu Interesanta i Serwisu.

Klient może samodzielnie zarządzać plikami cookies; w tym ustawiać ich blokowanie zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej stosowanej przy korzystaniu z Portalu Interesanta i Serwisu.

§ 10. Reklamacje przyjmowane są za pośrednictwem ePUAP (przez pismo ogólne do podmiotu publicznego) lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Rudniku, Rudnik 71, 22-330 Rudnik.

W przypadku gdy reklamacja dotyczy transakcji płatniczej, w treści należy podać numer transakcji, kwotę oraz datę jej dokonania.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w formie pisemnej lub za pośrednictwem ePUAP nie później niż w terminie 7 dni roboczych od prawidłowego zgłoszenia reklamacji.

W przypadku braku danych wskazanych w pkt 2, zgłaszający za pośrednictwem ePUAP zostanie poinformowany o konieczności ich uzupełnienia, a bieg terminu na obsłużenie reklamacji ulegnie zawieszeniu do momentu przesłania brakujących informacji.

§ 11. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane, w tym zbierane i udostępniane, zgodnie z przepisami prawa, w tym z RODO, przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych Klienta oraz praw z tym związanych zawiera klauzula informacyjna.

§ 12. Gmina Rudnik ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu, w szczególności w zakresie dotyczącym określenia właściciela Serwisu.

Gmina Rudnik ma obowiązek informowania Klienta o wszelkich zmianach niniejszego regulaminu.
Klient będzie informowany o zmianie regulaminu przy pierwszym logowaniu po jego zmianie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rudnik , ____________________

(miejscowość)                                                                                                    (data)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rodzaju: Imię, Nazwisko, Adres, Pesel, nr telefonu, e-mail. 

w celu uzyskania informacji o  zobowiązaniach oraz umożliwieniu uregulowania posiadanych zobowiązań w Urzędzie Gminy Rudnik zgodnie z art. 6 ust. 1 lit Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1).

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

_____________________________

(czytelny podpis, data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 

  1. Administratorem Państwa danych jest jest Urząd Gminy Rudnik , adres korespondencyjny Rudnik 71, 22 – 330 Rudnik, adres e-mail urzad@rudnik.gmina.pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu  zapewnienie wzrostu jakości i dostępności usług administracyjnych, monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami, tj. gdyż  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udostępnione dobrowolnie dane będą przetwarzane w celu w celu korzystania z funkcjonalności platformy.

  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
   w tym przepisów archiwalnych , natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
  3. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
  4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. prawo do usunięcia danych;
 6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.
  2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych usługodawcom wykonujących usługi serwisu do obsługi interesantów w formie online, dostawcy systemu do płatności online   oraz usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.